அனைத்து அன்பு உள்ளங்களுக்கும் வயாவிளான் இணையத்தின் செயல்குழுவினர் சார்பில் இனிய தைத்திருநாள் நல் வாழ்த்துக்கள்…

அனைத்து அன்பு உள்ளங்களுக்கும் வயாவிளான் இணையத்தின் செயல்குழுவினர் சார்பில் இனிய தைத்திருநாள் நல் வாழ்த்துக்கள்