பலாலி தெற்கு வயாவிளான் வரப்புலம் தான்தோன்றிப் பிள்ளையார் ஆலய வருடாந்த திருவிழா!

பலாலி தெற்கு வசாவிளான் வரப்புலம்…

Read More

Posted in நிகழ்வுகள் Comments Off on பலாலி தெற்கு வயாவிளான் வரப்புலம் தான்தோன்றிப் பிள்ளையார் ஆலய வருடாந்த திருவிழா!
வயாவிளான் தெற்கு ஞானவைரவர் ஆலயம் வருடாந்த பொங்கல், பழ மடை பெருவிழா!

25.5.2019 சனிக்கிழமை வருடாந்த பொங்கல்,…

Read More

Posted in நிகழ்வுகள் Comments Off on வயாவிளான் தெற்கு ஞானவைரவர் ஆலயம் வருடாந்த பொங்கல், பழ மடை பெருவிழா!
வயாவிளான் (வரப்புலம்) தான்தோன்றிப் பிள்ளையார் ஆலய நிர்வாகத்தின் அறிவித்தல்!

தான்தோன்றிப் பிள்ளையார் அடியார்களே! திருவிழா…

Read More

Posted in நிகழ்வுகள் Comments Off on வயாவிளான் (வரப்புலம்) தான்தோன்றிப் பிள்ளையார் ஆலய நிர்வாகத்தின் அறிவித்தல்!